Obec Písečné
Písečné
nad Dyjí
Adresa:
Obec Písečné
č.p. 145
378 72 Písečné

Mateřská škola Písečné

Nové internetové stránky MŠ Písečné naleznete zde

ZÁŘÍ 2020

Začátek školního roku vzhledem k epidemiologické situaci a nařízeným opatřením nebyl zrovna jednoduchý. Provoz školy se musel přizpůsobit přísným hygienickým pravidlům. Přesto se nám podařilo připravit pohodový a veselý start.

 

Po stopách pravěkých řemesel

Měsíc září byl měsícem plný upevňování dobrých vztahů mezi dětmi, přizpůsobování se pravidlům školky. Společně jsme realizovali projekt, který byl nazván „Po stopách pravěkých řemesel“. S dětmi jsme se vrátili do doby pravěké. Jednotlivé činnosti byly zaměřené na práci s hrnčířskou hlínou a jejím využití napříč dobou.

 

ŘÍJEN 2020 

Dýně

V říjnu jsme si díky darům ze zahrad rodičů mohli s dětmi vyzdobit vlastní „Dýňáky“. Činnost byla pro děti zajímavá nejen díky nevšednímu zážitky při práci s dýní, ale také tím, že to byla poslední akce realizovaná na naší „staré“ školní zahradě. Zahrada se pro děti zavřela a začala se chystat na rozsáhnou rekonstrukci.

 

PROSINEC 2020

Adventní čas

Adventní čas je pro nás všechny tím nejkrásnějším obdobím. Přípravy na příchod Mikuláše, anděla a čerta jsme zahájili stavbou pekla. Tematický týden jsme doplnili čertovským tvořením a mnoha soutěžemi. Děti však neustále vyhlížely příchod pravých čertů do naší školky.Jako každý rok od nich dostaly za zpěv písní, recitaci básniček a příslib vzorného chování balíček s ovocem a sladkostmi. Měsíc plný vánoční atmosféry, pečení perníčků, zpěvu koled a vánočního tvoření se nám podařilo zakončit bohatou nadílkou, ze které měly děti velkou radost.

 

LEDEN 2021

Tři Králové

Po návratu dětí z vánočních prázdnin jsme samozřejmě nezapomněli oslavit příchod Tří Králů. Děti zaujala především výroba zdobených královských korun. Nechybělo ani koledování králů, kteří si svým zpěvem v kostýmech vykoledovali sladkou odměnu.

Po zbytek měsíce jsme věnovali našemu tělu, zdraví a péči o něj. V této nelehké době jsme se zaměřili především na hygienu. Díky pohádkám, výtvarným činnostem, hrám a dalším aktivitám jsme se dětem snažili přiblížit aktuální téma bacilů a virů v našem okolí.Téma bylo pro děti velmi zajímavé díky pestré nabídce činností. Nejvíce si však užily praktické ukázky a výrobu bacilů.

 

ÚNOR 2021

Masopustní průvod

Měsíc únor jsme měli z důvodu povinné/nařízené Kovidové karantény zkrácený. Ani to nám však nebránilo si s dětmi užít čas plný zpěvu, hry na hudební nástroje a především masek. Pro děti byl největším zážitkem masopustní průvod, kterýsvým zpěvem i hrou na bubínky udělalradost panu starostovi i zaměstnancům OÚ. Děti si za svůj výkon vykoledovaly sladkou odměnu.

 

Karneval

Dětský karneval byl další plánovanou akcí v měsíci únoru. Konal se v rámci dopoledního programu ve třídě. S dětmi jsme si užili tanec i přehlídku kostýmů. Nechyběly ani zábavné a nevšední soutěže. Děti měly připravené hry s vodou, závody v týmech nebo třeba foukací ping pong. Podle nálady a také následné únavy dětí bylo znát, že si karneval užily naplno.

 

Od 1. března do 10. května 2021 byl provoz mateřské školy z důvodu nařízení Vlády České republiky kvůli koronavirové pandemie přerušen. Dětem i rodičům jsme se snažili v této nelehké době pomoci alespoň „Výukou na dálku“. 1x týdně jsme rozesílali e-mailů s různě náročnými pracovními listy společně a s nabídkou zajímavých tvořivých nápadů. Po znovuotevření školky nám pak děti vypracované listy donesly a my jejich píli ohodnotili sladkou odměnou a diplomem. Oceňujeme velký zájem i těch našich nejmladších😊.

 

Květen

Během měsíce května jsme se s dětmi zaměřili na téma moře a společně nahlédli do podmořského světa. Poté se z dětí stali kosmonauti, kteří zkoumali a poznávali vesmír i naši planetu. Téma bylo pro děti velmi zajímavé a inspirující.

 

Oslava Dne dětí

„Kalendář nám praví, že 1. června Den dětí se slaví.“ Samozřejmě ani naše mateřská škola tento, pro děti významný den, nezapomněla oslavit. Proto ve spolupráci s obcí uspořádala Pohádkou stezku inspirovanou pohádkou o Zlatovlásce. Na děti čekalo deset stanovišť plných princezen, princů a dalších postav z pohádky a deset nevšedních úkolů, které musely splnit.  Za každé stanoviště byly soutěžící řádně odměněny v podobě drobných dárků nebo sladkosti.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným i účinkujícím a zároveň doufáme, že se v takovém hojném počtu a dobré náladě sejdeme zase příští rok.

 

Červen

Kovej, kovej kovaříčku

Tak bychom mohli nazvat páteční červnovou návštěvu koníren pana Koláře, kde jsme byli opět po roce pozváni na projížďku na Damiánkovi. Letos kromě jízdy na koni, bylo dětem umožněno spatřit při práci s podkovářským nářadím „mistra podkováře“. Děti tak na vlastní oči viděly, jak se upravují koníkům kopyta, k čemu se používá kovadlina a plynová výheň a jak poté kovář upevňuje přesně upravenou podkovu ke kopytu.

Nesmírně všem děkujeme za tento nevšední zážitek a budeme se těšit zase někdy na viděnou.

 

Indiánská stezka

Poslední týden června se nesl v naší mateřské škole v duchu Indiánů. Proto jsme dne 30. června zakončili školní rok „Indiánskou stezkou“. První kmen indiánů se vydal po cestě chystat úkoly, které se skládaly ze zkoušky zručnosti, chytrosti, bystrosti a odvahy. Druhý kmen statečně úkoly plnil. Na konci se oba kmeny šťastně shledaly. Společně si zazpívaly, zatančily a popřály si krásné prázdniny plné zajímavých zážitků. Nechybělo ani rozdání balíčků s překvapením všem šikovným indiánům. 

 

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 v MŠ Písečné

Školní rok 2019/20 byl ve znamení velkých změn. Jelikož z původního kolektivu ve školce zůstala jen slečna učitelka Bc. Michaela Bařinková, bylo zapotřebí tým zaměstnanců posílit o jeho další členy. Novou tváří MŠ se tak stala nejen nově jmenovaná paní ředitelka Mgr. Danuše Ganzwohl, ale také paní Pavla Poláčková jako kuchařka a školnice v jedné osobě, na částečný úvazek byla přijata paní učitelka Iveta Trávníčková a v neposlední řadě místo účetní obsadila paní Jitka Tesařová, která dohlíží na naše finance.

S novým kolektivem zaměstnanců začala mateřská škola získávat nový ráz. Velké plány od samého začátku nezůstaly jen na papíře.  Ve spolupráci se zřizovatelem, proběhla na zahradě MŠ prázdninová akce nesoucí název „Zahradní slavnost“. Tato akce zaměřená na sportovní radovánky a tvoření, měla novému kolektivu pomoci k bližšímu seznámení se s dětmi, rodiči i širší veřejností.

Navazující „Den otevřených dveří“ s dodatečným zápisem nám dodal pocit, že to společně zvládneme. Na konci prázdnin jsme už věděli, že naše počínání a prázdninová aktivita měla svůj význam. K šesti již dříve oficiálně zapsaným dětem, přibylo dalších osm, za které jsme byli nesmírně šťastní. Převážně se jednalo o děti mladší tři let. I když začátky nebyly úplně jednoduché, tak nyní můžeme s jistotou říct, že nelitujeme jediného našeho rozhodnutí. Mateřská škola tak přestala býti podlimitní!

Začátek školního roku se nesl v pozitivním duchu. Na základě podané žádosti paní ředitelkou se mateřské škole k 1. 9. 2019 podařilo získat z Projektu EU „Šablony II“ finanční prostředky ve výši 324 692 Kč. Tyto prostředky byly plánovaně použity na zlepšení podmínek předškolní vzdělávání, a to na období 21 měsíců, čili do konce měsíce května 2021.

Tyto finanční prostředky tak byly využity na mzdu chůvy, školního asistenta, vzdělávání pedagogů, organizování projektů, na zakoupení celé řady didaktických pomůcek a technického vybavení. Poměrná část této dotace posloužila na pořízení dětské kuchyňky, obchůdku včetně jejich vybavení a na vytvoření vhodného relaxačního místa pro naše nejmenší.

Z ušetřených finančních prostředků školy se zakoupil nový nábytek a se souhlasem a finanční podporou zřizovatele, byly provedeny stavební úpravy firmou pana Nechanického z Písečného a firmou pana Doležala z Menhartic.  Kompletní výmalba byla poslední tečkou tohoto projektu. Myslíme si, že se nám společně podařilo vytvořit účelné a útulné prostředí pro všechny členy mateřské školy, za které jsme nesmírně rádi a za které děkujeme všem, kteří se na něm podíleli, včetně firmy pana Karáska z Jemnice, která vyrobila a dodala kompletní nábytek.

      

Vzdělávání v mateřské škole vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem     „Na světě je přece krásně“. Na jeho základě jsou dětem předkládány různé aktivity vycházející z historických tradic, ročního období a z místa v němž žijí. Připravený program zahrnuje projekty, které dětem poskytují nevšední zážitky. S některými z nich bychom Vás chtěli rádi seznámit.

Výlet do Krokovic

V průběhu září jsme s dětmi podnikli dopolední výlet, během kterého jsme navštívili statek Krokovice. Na statku si děti mohly prohlédnout především koně ale i jiná hospodářská zvířata. Výlet vzbudil u dětí velký zájem o zvířata. Díky ošetřovateli koní, který nás statkem provázel, jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí.

Návštěva stájí

Honosný zámek v samotném středu obce se stal dalším místem naší podzimní návštěvy. Dětem bylo umožněno nahlédnout do zámeckých stájí, kterými nás provázel zaškolený zaměstnanec. Prohlídka stájí byla zakončená návštěvou zámecké jízdárny, kde si děti vyzkoušely jízdu na poníkovi Damiánkovi. Za odměnu pro koně přinesly jablíčka a další dobroty.

Uspávání broučků

                Konec podzimu a příchod zimy se nám podařilo dětem přiblížit akcí nazvanou „Uspávání broučků“, která proběhla ve spolupráci s obcí Písečné. Za účasti a spolupráce rodičů si mohly děti zasportovat na připravených stanovištích, pouštět draky nebo se zapojit do připravené výtvarné dílny. V závěru odpolední akce jsme se vydali po dýňové stezce, na jejímž konci jsme zpěvem ukolébavky uspali všechny broučky před nadcházející dlouhou zimou.

 

Mikulášská nadílka

5. prosince byl den velkého očekávání. S velkou obavou a přitom netrpělivostí jsme všichni čekali příchod Mikuláše, čerta a anděla. Jejich návštěva děti nejprve vystrašila, ale po zpěvu písniček děti pookřály a rády si přišly za Mikulášem pro sladkou odměnu.

Andělské zvonění 

Předposlední školkový prosincový týden jsme si s dětmi zpestřili vánočním vystoupením a tvořivými dílničkami pro děti i dospělé. Do naší třídy jsme pozvali maminky, tatínky, babičky, dědečky i sourozence, abychom společně oslavili narození Ježíška. Děti si přichystaly pásmo vánočních básniček, tanečků a písniček. Celým programem znělo spoustu vánočních koled, díky kterým jsme všichni pocítili atmosféru přicházejících Vánoc.

Vánoční nadílka

            „Přijde letos Ježíšek?“ Přesně tak zněla nejčastější otázka dětí před vánočními prázdninami. Samozřejmě i za námi do školky Ježíšek zavítal a nezapomněl ani na spousty dárků, kterými dětem vykouzlil úsměv na tvářích. Vánoční nadílka byla krásným a slavnostním zakončením školkových předvánočních příprav plných koled, vánočních zvyků a sváteční pohodové atmosféry. 

 

Projekt „Povídám, povídám pohádku“

Na jaře jsme dětem připravili projekt, který vznikl ve spolupráci s místní knihovnou. Hlavním záměrem bylo, vzbudil u dětí zájem o knihy, jejich četbu a o práci s knihou jako takovou. První část projektu se odehrávala v MŠ a byla na téma pohádky „O veliké řepě“. Jednou z mnoha aktivit byla výroba loutek a následující její divadelní ztvárnění. To hlavní ale na děti čekalo, když se vydaly po tajemných stopách, které je dovedly do obecní knihovny. Zde po obdržení „průkazu“ si mohly vyzkoušet, jak to v knihovně chodí a jaká pravidla se musí dodržovat při zapůjčení knih.

 

Hledání velikonočního zajíčka

Cestu do naší školky našel i velikonoční zajíček, který si pro děti připravil zábavné dopoledne na školní zahradě. Přinesl velikonoční poklad, který ale někde na školní zahradě ukryl. Dětem usnadnil jeho hledání pomocí mapy, kterou získaly za splnění nejrůznějších úkolů a soutěží. Mapa děti ke sladkému pokladu dovedla. Zajíčkovi jsme poděkovali za dobroty a rozloučili jsme se s ním velikonoční koledou. 

Bylinky z naší zahrádky        

Květnový projekt byl založen na myšlence poskytnout dětem základní informace a návody, jak rozpoznat, využít a uchovat bylinky. Děti se tak proměnily v malé zahradníky, kteří si osvojovali nové vědomosti o bylinkách a získávali povědomí o tom, kde je mohou v přírodě najít a jakým způsobem je lze využít. Dopolední program byl zakončen sázením bylinek do naší „školní bylinkové zahrádky“, která vznikla za účelem dalšího zpracování v naší školní kuchyni.

 

Pirátský den

V rámci tématu „moře“ jsme se na dopoledne proměnili v piráty, kteří se vydali na plavbu za pokladem. Nechyběla nám samozřejmě ani pirátská loď, kterou si děti postavily z velkých molitanových kostek. Dopoledne bylo doprovázeno mnoha soutěžemi, aktivitami a společnou výtvarnou prací. Na konci plavby čekala na děti truhla plná pokladů.  

Indiánský den

Indiáni, ti se mají! Celý den si jenom hrají. Básničkou Josefa Kainara jsme se nechali inspirovat pro aktivity a soutěže tohoto dne. Společně jsme se při hře na malé indiány seznámili se způsobem života indiánských kmenů, vyrobili si indiánské čelenky, šperky, trička a na závěr jsme se hlasitě rozloučili indiánským pokřikem.

 

Netradiční „Den dětí“

Koronavirová pandemie nám nedovolila uspořádat karneval v běžném termínu. Nechtěli jsme však děti o tuto oblíbenou akci připravit. Proto jsme se rozhodli, že Den dětí oslavíme dětským karnevalem. A tak jedno nenápadné dopoledne umožnilo dětem se na chvíli ocitnout ve světě pohádek, fantazie, her, soutěží a prima muziky. Společně jsme si to všichni užili a domů si odnesli krom drobných dárečků i nezapomenutelné vzpomínky.

 

Zakončení školního roku – Cesta na Havaj

Poslední společný červnový týden školního roku jsme si užili, jak se patří. Školní zahrada se nám proměnila na Havaj, kde jsme si užívali opalování, plážových her, ovocných koktejlů a tanečních soutěží. Přípitkem jsme se rozloučili a popřáli si krásné a pohodové letní prázdniny. Havaj se stala závěrečnou akcí školního roku 2019/2020.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Obec

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rizika a nebezpečí

Partneři — svazky — projekty
Kde nás najdete?
Obec Písečné